Skip to main content

Samen op weg naar
duurzame oplossingen

Samen op weg naar
duurzame oplossingen

Wat is familiale bemiddeling?

Wanneer gehuwde partners een conflict hebben en uit elkaar gaan, stappen ze vaak beiden of stapt één van beiden naar de rechtbank.  Het betekent vaak ook de start van een lange en dure procedure met een onzeker resultaat tot gevolg.  De rechter neemt de zaak in beraad na het horen van de standpunten van de ex-partners en/of na de eventuele pleidooien van de advocaten van elk van de ex-partners en beslist over de toekomst van de ex-partners en hun eventuele kinderen. 

Ze geven de oplossing van het conflict dus volledig uit handen.  Het eigenlijke conflict blijft meestal bestaan.  De rechtszaak leidt bovendien in veel gevallen tot een onherstelbare breuk tussen de ex-partners.

Familiale bemiddeling daarentegen is een volwaardig en erkend alternatief (wet van 25 februari 2005) om een conflict tussen ex-partners op te lossen buiten de rechtbank: het is een efficiënte en gestructureerde methode op vrijwillige basis waarbij de bemiddelaar als onafhankelijke, neutrale en onpartijdige derde tussen de ex-partners opnieuw het gesprek op gang probeert te brengen en dit in een vertrouwelijke sfeer. 

De bemiddelaar laat de ex-partners opnieuw ‘echt’ naar elkaar luisteren en zorgt ervoor dat ze elkaars belangen en behoeften en die van eventuele kinderen zien zonder vast te houden aan standpunten.  Er komt een constructief en vreedzaam gesprek op gang waarbij de ex-partners tot een duurzaam akkoord komen dat aanvaardbaar is voor en gedragen is door beiden.

Kenmerken van familiale bemiddeling

Een bemiddeling is steeds vrijwillig
Ex-partners kunnen er samen voor kiezen zelf het conflict op te lossen en doen dan vrijwillig beroep op een bemiddelaar, gekozen in onderling overleg (=buitengerechtelijke bemiddeling). In sommige gevallen echter is er al een procedure gestart bij de rechtbank, maar stelt de rechter alsnog een bemiddeling voor (gerechtelijke bemiddeling). De ex-partners hebben ook dan steeds de vrijheid al dan niet te kiezen voor een bemiddeling.
Een bemiddeling is vertrouwelijk
Niets van wat tijdens de bemiddeling wordt gezegd, mag worden meegedeeld aan derde of de rechtbank. De bemiddelaar is gebonden door zijn beroepsgeheim.
Begeleiding door een onafhankelijke, neutrale en onpartijdige derde

Een bemiddeling wordt gevoerd door een onafhankelijke, neutrale en onpartijdige derde die de belangen en behoeften van beide ex-partners aanhoort.

Stilstaan bij ieders belangen en behoeften
Een bemiddelaar komt niet tussenbeide zoals een rechter of een advocaat, maar probeert terug een gesprek op gang te brengen waarbij de ex-partners niet blijven hangen in standpunten, maar de belangen en behoeften van de andere en die van eventuele kinderen zien.
Komen tot een gezamenlijk en duurzaam akkoord
Een bemiddelaar kan verschillende oplossingen die mogelijk zijn voorstellen, waarbij dan de ex-partners zelf de keuze maken voor welbepaalde oplossingen en tot een gezamenlijk en duurzaam akkoord komen (=doel van de bemiddeling).

Voordelen van familiale bemiddeling

t.o.v. het inleiden van een zaak voor de rechtbank

Sneller tot een oplossing komen

Men is enkel afhankelijk van zijn eigen agenda en die van de bemiddelaar en niet van de vaak al overbelaste agenda van de rechtbank.

Bemiddeling is goedkoper

Men kiest samen een bemiddelaar en deelt de kosten, terwijl men bij een procedure ieder de kosten van zijn eigen advocaat moet dragen. Bovendien duurt een procedure langer waardoor de kosten daardoor sowieso oplopen.

Voorkomen van een onherstelbare breuk

Bemiddeling draagt bij tot een constructieve en duurzame oplossing terwijl een rechtszaak vaak leidt tot een onherstelbare breuk tussen ex-partners. Men komt tot een gezamenlijk akkoord waarbij rekening is gehouden met ieder zijn belangen en behoeften. Elk van de ex-partners is dan ook bereid dit akkoord na te leven.

Humane oplossing die veel stress kan besparen

De bemiddelaar zorgt voor een evenwichtige communicatie tussen de ex-partners, met respect voor elkaar, terwijl de communicatie in de rechtbank hard en standpuntgericht is, zonder rekening te houden met elkaar en met als doel de rechter te overtuigen van zijn gelijk.

Minder stress voor kinderen

Als de ex-partners gezamenlijke kinderen hebben, bezorgt een bemiddeling in de meeste gevallen minder stress aan die kinderen. Omdat de ex-partners een gemeenschappelijk belang hebben, zijnde tegemoet te komen aan de belangen en behoeften van de gezamenlijke kinderen, werken ze samen als ouders om tot een duurzaam akkoord te bekomen over alles wat de kinderen aanbelangt. Hun relatie als ouder blijft daardoor intact wat belangrijk is voor het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen. Omdat bemiddeling gericht is op samenwerking en respectvolle communicatie houdt ook de vertrouwensrelatie tussen de ouders en kinderen beter stand.

Professionele
ondersteuning nodig?

Bemiddelingspraktijk Lien Winters

  • Wat is familiale bemiddeling?

    Samen op weg naar duurzame oplossingen