Skip to main content

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze voorwaarden hebben betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door:

Bemiddelingspraktijk Lien Winters (hierna genoemd ‘LW’)
KBO nr. 0526.972.591

Beukenlaan 6, 3001 Heverlee
0468/12.46.63
info@lienwinters.be
www.lienwinters.be

ALGEMEEN

LW hecht veel belang aan jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens.  LW heeft een privacyverklaring opgesteld waarin wordt beschreven welke persoonsgegevens zij verzamelt, waarom en hoe zij deze verwerkt en met wie zij deze deelt.  Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon.  Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. 

LW verzamelt en gebruikt jouw persoonsgegevens enkel binnen de wettelijke grenzen zoals voorgeschreven in de toepasselijke regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (hierna genoemd ‘AVG’) over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en vrij verkeer van die gegevens.

DOEL VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

LW verwerkt jouw persoonsgegevens voor volgende doeleinden (lijst niet limitatief):

 • voor het verlenen van door jou gevraagde diensten waaronder diensten in het kader van de bemiddeling, advisering, opstellen van overeenkomsten, verwijzing;
 • voor communicatiedoeleinden: om informatie met je uit te wisselen en jouw vragen te beantwoorden (via post, e-mail, telefoon,…) over LW’s dienstverlening waaronder het vragen, ontvangen en bespreken van de opdracht, je op de hoogte houden van de stand van zaken van jouw dossier, het nemen van noodzakelijke stappen ten aanzien van derde partijen, overheden en anderen;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals LW’s boekhoudkundige, fiscale en deontologische verplichtingen;
 • voor facturatie en administratieve doeleinden;
 • voor een correcte toegang tot en correct gebruik van de website en diensten via het cookiebeleid;
 • voor het verbeteren van de inhoud van de website;

Het verwerken van jouw persoonsgegevens door LW is noodzakelijk voor de optimale uitvoering van bovenstaande activiteiten.  LW zal jouw persoonsgegevens enkel voor deze doeleinden verwerken, met uitzondering van jouw verdere toestemming.

DE VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

LW kan de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • persoonlijke identificatiegegevens zoals naam, voornaam, adres, beroep, nationaliteit, identiteitskaartnummer, nationaal nummer, btw-nummer, ondernemingsnummer, bankgegevens;
 • contactgegevens zoals e-mailadres, (mobiel) telefoonnummer;
 • elektronische identificatiegegevens zoals IP-adres, cookies, surfgedrag, bezochte pagina’s;
 • informatie met betrekking tot het dossier: informatie over het dossier kan persoonsgegevens van andere natuurlijke personen omvatten.  Deze persoonsgegevens worden door LW niet in een afzonderlijk bestand verwerkt.  Deze zijn onderdeel van de dossiers die in het systeem voor het beheer van documenten worden verwerkt.  Omwille van LW’s professionele vertrouwelijkheidsverplichting als bemiddelaar, is LW ervan vrijgesteld om de betrokken personen van deze verwerking in kennis te stellen. 

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt LW omdat deze door jou op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan LW zijn kenbaar gemaakt, via openbare bronnen bekend zijn geworden of door jou zijn gedeeld door de website te bezoeken.

Het verstrekken van bepaalde van jouw persoonsgegevens kan een wettelijke vereiste zijn en/of een noodzakelijke vereiste zodat LW in de mogelijkheid zal zijn haar diensten te verlenen.  Het niet verstrekken daarvan kan tot gevolg hebben dat LW haar diensten niet kan verlenen.

GRONDSLAG VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

De verwerking van jouw persoonsgegevens steunt op volgende wettelijke grondslagen:

 • op grond van jouw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming: door bv. het invullen en doorsturen van het contactformulier op de website. Je kan je gegeven toestemming steeds intrekken door contact met LW op te nemen (info@lienwinters.be);
 • om met LW een overeenkomst te sluiten en die gesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren;
 • op grond van wettelijke of reglementaire verplichtingen: om verplichtingen zoals boekhoudkundige, fiscale of deontologische verplichtingen te kunnen nakomen;
 • op grond van een gerechtvaardigd belang: indien je een contact van een klant van LW bent en LW heeft jouw persoonsgegevens van haar klant ontvangen, omdat je een deskundige, boekhouder, … bent, dan verwerkt LW jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van zowel LW als LW’s klant om LW’s dienstverlening aan LW’s klant beter te organiseren. LW maakt steeds een afweging tussen jouw belangen en die van haar. 

OPENBAARMAKING PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Als algemene regel deelt LW jouw persoonsgegevens niet met derden. 

In welbepaalde gevallen zou dit echter wel kunnen:

 • wanneer dit vereist is door een wettelijke bepaling of een bevel van de rechter;
 • aan officiële autoriteiten, deskundigen, notarissen…;
 • aan de verwerkers die namens LW de persoonsgegevens verwerken, dit om bepaalde verwerkingsactiviteiten uit te voeren zoals aan IT, hosting;

LW levert jouw persoonsgegevens aan verwerkers zodat ze de gegevens voor LW kunnen verwerken op basis van LW’s instructies en in overeenstemming met LW’s privacyverklaring en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

LW bewaart jouw persoonsgegevens gedurende de periode die nodig is voor het verlenen van de diensten door jou gevraagd. 

Wanneer je contractuele relatie met LW is beëindigd, zal LW jouw persoonsgegevens verwerken zo lang als nodig voor boekhoudkundige, fiscale of andere wettelijke verplichtingen.

JOUW PRIVACY RECHTEN

LW stelt alles in het werk opdat jouw persoonsgegevens in overeenstemming zijn met de wettelijke vereisten.  Daarenboven heb je verschillende rechten die de privacywet je toekent:

 • recht op informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • recht van inzage in jouw persoonsgegevens;
 • recht op verbetering en aanvulling van jouw persoonsgegevens;
 • recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens (in bepaalde omstandigheden);
 • recht op beperking van de verwerking: wanneer je van mening bent dat de persoonsgegevens die van jou worden verzameld inaccuraat zijn of het gebruik daarvan onrechtmatig is;
 • recht van bezwaar: wanneer LW zich op haar gerechtvaardigd belang baseert om jouw persoonsgegevens te verwerken, heb je het recht je tegen dit gebruik te verzetten;
 • recht van overdraagbaarheid: je hebt het recht LW te vragen jouw persoonsgegevens rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen wanneer dit technisch mogelijk is;

Als je één van deze rechten wenst uit te oefenen, kan je een verzoek richten aan LW (info@lienwinters.be).  Om jouw verzoek correct te kunnen behandelen, vraagt LW je om zo specifiek mogelijk te zijn bij het richten van je aanvraag.  Om misbruik te voorkomen, vraagt LW je om een kopie van je identiteitskaart mee te sturen.

TOESTEMMING

Door aanvaarding van deze privacyverklaring ga je er uitdrukkelijk mee akkoord dat LW de verzamelde gegevens mag gebruiken in het kader van haar verwerkingsdoeleinden.

Je hebt het recht je toestemming ten alle tijden in te trekken voor de verwerking die op deze toestemming gebaseerd is.  Deze intrekking laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet. 

UPDATE PRIVACYVERKLARING

LW behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen om te beantwoorden aan de toepasselijke privacywetgeving.  LW kan deze privacyverklaring op ieder ogenblik herzien door er wijzigingen in aan te brengen.  Je kan de actuele versie van deze privacyverklaring steeds op haar website terugvinden.

VRAGEN EN KLACHTEN

Heb je vragen over of opmerkingen bij de privacyverklaring of de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan gerust contact op met LW (info@lienwinters.be).

Indien je klachten zou hebben over de manier waarop LW jouw persoonsgegevens heeft verwerkt, dan kan je contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 september 2023.