Skip to main content

Maak een vrijblijvende afspraak voor een intakegesprek

Maak een vrijblijvende afspraak voor een intakegesprek

Verloop van een bemiddelingstraject

Intakegesprek

Een bemiddelingstraject start met een vrijblijvend intakegesprek dat gratis is. Na een korte kennismaking leg ik uit wat familiale bemiddeling is en tracht ik tot een antwoord te komen op de 4 volgende vragen:

 1. Wat is de hulpvraag van de ex-partners? Ieder van de partijen doet zijn verhaal.
 2. Is er een bereidheid van beide ex-partners mee te werken aan een oplossing?
 3. Wil men tot die oplossing komen via bemiddeling?
 4. Wil men een bemiddelingstraject opstarten met mij als bemiddelaar?

Bespreking van het bemiddelingstraject

We bespreken het verdere verloop van het bemiddelingstraject, hoe een bemiddelingssessie er uitziet, … Ook kunnen de ex-partners verder al hun vragen stellen, zodat wanneer er besloten is over te gaan naar de volgende fase in het bemiddelingstraject ze alle nodige informatie hebben gekregen en de focus kan worden gelegd op de bemiddeling zelf.

Het bemiddelingsprotocol

Vooraleer de eigenlijke bemiddeling aan te vatten, zal ik de ex-partners toelichting geven over de wettelijk verplichte onderwerpen die aan bod moeten komen in het bemiddelingsprotocol.  In het protocol leggen we samen de spelregels vast die de ex-partners zullen naleven tijdens het hele bemiddelingstraject:

 • De fundamentele principes van een bemiddelingstraject worden opgenomen.
 • Er wordt een tijdschema voor de duur van de bemiddeling vastgelegd.
 • Het bemiddelingsprotocol zal ook een korte omschrijving van het conflict inhouden, zodat het duidelijk is waarover het conflict gaat en wat daarvan in de bemiddeling aan bod zal komen.  Aan het protocol kan later in het traject nog een bijlage toegevoegd worden, moest blijken dat er nog zaken bijkomen die ook nog in de bemiddeling besproken moeten worden. 
 • Voordat de eigenlijke bemiddeling start, wordt het bemiddelingsprotocol ondertekend door beide ex-partners.

De exploratiefase:
van standpunten naar belangen en behoeften

Na de ondertekening van het bemiddelingsprotocol kan de eigenlijke bemiddeling starten. In de exploratiefase komt men tot de kern van het conflict. Ik wil zicht krijgen op alle belangen en behoeften die spelen. Ik zal luisteren naar de standpunten van de ex-partners over het voorliggende conflict en nagaan of dit goed begrepen wordt door zowel mezelf als de andere.

Alleen al door het wegwerken van mogelijke misvattingen en communicatiestoornissen kan het reeds duidelijker zijn waarover het werkelijk gaat. Door, vertrekkend vanuit standpunten, beiden te bevragen en aandacht te hebben voor alle aspecten van het conflict (het inhoudelijke, emotionele en relationele) komen we tot de eigenlijke belangen en behoeften van de ex-partners, zowel individuele als gemeenschappelijke, zijnde het welzijn van de gezamenlijke kinderen. Men evolueert van tegenstanders naar gesprekspartners die op een constructieve en respectvolle wijze met elkaar rond de tafel gaan zitten. 

Inventarisatie- en onderhandelingsfase

In een volgende fase wordt er via brainstormen een inventarisatie van alle mogelijke oplossingen gemaakt, waarna dan in de onderhandelingsfase de oplossingen worden geconcretiseerd en de haalbaarheid daarvan wordt nagegaan. 

Er wordt dan gekozen voor de oplossingen die het beste passen bij de belangen en behoeften van beide ex-partners en die van de eventuele kinderen.

Afrondingsfase: naar een gezamenlijk akkoord

Zo komen de ex-partners in de afrondingsfase tot een duurzaam en gezamenlijk akkoord dat ter homologatie kan voorgelegd worden aan de rechtbank.

Tarieven van een
bemiddelingstraject

 • De kostprijs van een bemiddelingssessie van 1 uur bedraagt 120 euro (60 euro per persoon), te betalen op het einde van elke sessie en vrij van BTW.

 • Een bemiddelingssessie duurt max. 90 minuten.

 • De kostprijs van een gesprek van 1 uur met een kind bedraagt 60 euro per uur (30 euro per persoon), te betalen op het einde van het gesprek en vrij van BTW.

 • Als een bemiddelingssessie minder dan 24 uur voorafgaand aan deze sessie wordt geannuleerd, wordt deze aangerekend.

 • De kostprijs voor het opmaken van het bemiddelingsakkoord bedraagt 100 euro per uur, vrij van BTW.

 • Kosten die worden gemaakt in het kader van een gerechtelijke bemiddeling of wanneer het bemiddelingsakkoord wordt neergelegd op de rechtbank ter homologatie worden doorgerekend aan de ex-partners.

 • Ex-partners die beroep kunnen doen op rechtsbijstand, kunnen ook bij mij terecht.

Professionele
ondersteuning nodig?

Bemiddelingspraktijk Lien Winters